• بایگانی ها

Bear Call Spread

خرید یک قرارداد اختیار خرید یا فروش با قیمت توافق شده بالا و فروش یک قرارداد اختیار خرید دیگر با قیمت توافق شده پایین به منظور استفاده بردن از مابه التفاوت قیمتها.

Bearish Candle, شمع نزولی

Bearish Candle, شمع نزولی

شمعی که قیمت پایانی آن در پایین قیمت آغازین قرار گیرد یک شمع توپر ( که به صورت سیاه و در برخی نرم افزارها به رنگ قرمز نمایش داده می شود ) به نام “شمع نزولی” را تشکیل می دهد.