• بایگانی ها

Broken Dates

قرارداهایی که تاریخ تسویه آنها زمان های استاندارد نیستند. زمان های استاندارد تسویه یک هفته، دو هفته یک ، دو ، سه ، شش و داوزده ماه هستند