• بایگانی ها

Eco Watchers Survey

این شاخص وضعیت مشاغلی همچون آرایشگری، رانندگان تاکسی و پیشخدمتان رستوران ها؛ که مستقیما با مصرف کنندگان در ارتباط میباشند، را میسنجد و عدد بالاتر از 50 نشان دهنده توسعه این نوع مشاغل میباشد.

Economic Exposur, ریسک اقتصادی

تاثیرات نامطلوب نوسانات نرخ ارز بر گردش نقدی یک شرکت. این مفهوم نشان دهنده تاثیری است که نوسانات نرخ تبدیل ارز بر درآمد ، گردش نقدی و سرمایه گذاریهای خارجی یک شرکت و در نتیجه وضعیت رقابتی آتی آن دارد.

Economic Indicator, شاخص اقتصادی

آمارهای منتشره از طرف دولت که ثبات و رشد اقتصادی جاری کشور را نشان میدهد. شاخص های رایج اقتصادی عبارتند از : نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خرده فروشی و غیره

ECP eurocommercial paper

نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت بدون وثیقه که در بازار بین المللی پول توسط بانک ها یا موسسات عرضه میشود ولی بر حسب واحد پولی به غیر از واحد پول کشور بانک یا موسسه وام دهنده مثلا وقتی که یک شرکت آمریکایی به منظور تامین منابع مالی خود از طریق بازار بین المللی پول اقدام…ادامه مطلب