• بایگانی ها

Effective Exchange Rate

تلاشی برای خلاصه کردن تاثیرات تغییرات پول یک کشور در مقابل ارزهای دیگر بر تراز تجاری آن کشور.

Efficient Market Theory

تنوری بازار کار آمد، بر اساس این تئوری قیمت جاری بازار همه اطلاعات و انتظارات مربوط به جفت ارزی مورد نظر را منعکس می کند. این تئوری بر این باور است که بازر نمی تواند یک دارایی را بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی آن ارزش گذاری کند و ارزش جاری بازار ارزش واقعی دارایی مزبور است.