این شاخص تغییرات تعداد شاغلین را طی ماه گذشته میسنجد و روند صعودی تاثیری مثبت بر ارز کشور می گذارد. اهمیت این شاخص بیشتر بعلت نقش کلیدی اشتغال در خرجکرد و رضایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تولید ناخالص داخلی میباشد.