• بایگانی ها

Engagement Letter موافقتنامه حسابرسی

نامه ای رسمی در شروع كار حسابرسی از طرف حسابرسان به صاحبكار كه نوع و ماهیت كار ، هر گونه محدودیت در دامنه رسیدگی ، كارهایی كه باید توسط كاركنان صاحبكار انجام پذیرد و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی در آن خلاصه می شود. هدف موافقتنامه حسابرسی ، پیشگیری از سوء برداشتهاست و در كارهای غیر حسابرسی نیز همانند حسابرسی ، ضروری است.

Engulfing Pattern الگوی پوشاننده یا فراگیر

الگویی است با درجه اعتبار متوسط که سیگنال آن در بازارهای دارای روند غالب ( روند چه صعودی چه نزولی ) قابل توجه است برای تشکیل این الگو به دو کندل با رنگ های مخالف تشکیل احتیاج است و نقطه ورود ما به بازار اتمام کامل کندل و با توجه قیمت باز شدن کندل بعدی می باشد

Entrepot, مرکز تجارت

انبار موقتی ؛ در تجارت بین المللی به مرکزی گفته میشود که کالاهای وارداتی در آنجا انبار میشود تا از آنجا به سایر نقاط صادر گردد. هنگ کنگ یکی از مراکز عمده این نوع تجارت است.