ارزش اسمی، ارزش ظاهری: قیمتی است که برای اوراق بهادار تعیین گردیده و بر روی خود اوراق مندرج است.