• بایگانی ها

Fast Market

حرکت سریع در بازار به دلیل اشتیاق شدید خریداران و یا فروشندگان. در چنین شرایطی سطوح قیمت می توانند حذف شوند و پیشنهاد قیمتهای خرید ممکن است به قدری سریع اتفاق بیافتد که همه آنها را نتوان اعلام کرد.