• بایگانی ها

Hedged Position

دو معامله همزمان برروی یک جفت ارزی که یکی از آنها معامله خرید جفت ارزی است و دیگری معامله فروش همان جفت ارزی.