• بایگانی ها

High or Low – Spilke

قیمتی بسیار بالاتر از بیشترین قیمت یا بیسیلر کمتر از پایین ترین قیمت. این نقاط که در آن قیمت جفت ارزی به نحو چشمگیری کمتر/بیشتر از کمترین/بیشترین قیمت ثبت شده میباشد میتوانند نشان دهنده یک سطح برگشت بالقوه در روند ارز مذکور باشند.

Hit the bid

پذیرش خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت پیشنهادی؛ وقتی که گرداننده مزایده/مناقصه ، خرید/فروش به قیمت پیشنهادی خرید/فروش را از سوی مشتری بپذیرد.