• بایگانی ها

Limit Order, دستور تعیین حد

اگر مایل نباشید سهامی را بیشتر از قیمت مورد نظر خودتان بخرید یا دوست نداشته باشید آن را کمتر از میزان مورد نظر خود بفروشید باید برای معامله خرید یا فروش خود حدودی را تعیین کنید و به کارگزار خود دستور دهید تنها در صورتی مبادرت به انجام معامله نماید که قیمت بازار به قیمت تعیین شده از طرف شما برسد . به این نوع دستورات خرید یا فروش حد معامله گویند.

بطور کلی برای ورود به هر پوزیشی باید بصورت همزمان و دستی اقدام به خرید یا فروش کنیم. یعنی حضور فرد معامله گر جهت انجام معاملات لازم است . صورت دیگری از معاملات بنام “دستور تعیین حد” وجود دارد که بصورت خودکار برای خرید یا فروش درقیمتی بخصوص اجرا میشود.

Limited Convertibility, قابلیت تسعیر محدود

قابلیت تسعیر یعنی آزادی خرید و فروش ارز در کشورها . قابلیت تسعیر محدود به زمانی اطلاق میشود که افراد مقیم یک کشور از خرید ارزهای دیگر ممنوع باشند ولی افراد غیر مقیم نتوانند آزادانه ارز آن کشور را خرید و فروش نمایند و مؤسسات سرمایه گذاری خارجی نیز ازادی خرید و فروش سهام را در بازار بورس آن کشور داشته باشند.