• بایگانی ها

Same day Transaction, معامله همان روز

معامله روز جاری معامله ای که تاریخ سررسید آن یعنی تاریخ پرداخت پول و تحویل جنس، همان روز معامله است. معمولا در معاملات بین المللی ارز، تاریخ سررسید خریدهای نقدی دو روز بعد انجام معامله است.

Sampling Error خطای نمونه گیری

تفاوت بین ضریب یا مبلق واقعی موجود در جامعه و ضریب یا مبلغ موجود در نمونه. برای مثال ، چنانچه ضریب انحراف واقعی (اما نامشخص) جامعه 3 درصد باشد و ضریب انحراف نمونه 2 درصد ، خطای نمونه گیری 1 درصد خواهد بود.

Sampling Risk احتمال خطر نمونه گیری

احتمال خطر اینكه نتیجه گیری حسابرسان بر اساس نمونه از نتیجه گیری آنان در صورت آزمون تمام اقلام جامعه متفاوت باشد. احتمال خطرهای نمونه گیری در آزمون كنترلها عبارتند از احتمال خطر اتكای بیش از واقع و كمتر از واقع ؛ در آزمونهای محتوا عبارتند از احتمال خطرهای پذیرش نادرست و رد كردن نادرست.