قصد فریب ، دستكاری یا گول زدن. دیوان عالی آمریكا در دعوی هاچفلدر چنین رای داد كه برای محكوم كردن حسابرسان بر اساس قانون بورس اوراق بهادار 1934 باید تعمد آنان اثبات شود.