از اصطلاحات بورس است و به مدت زمان کار بازار گفته میشود یعنی از زمانیکه بازار باز میشود تا زمانیکه تعطیل میگردد.