• بایگانی ها

Square, پوزیشن خنثی

به حالتی گفته میشود که در آن مشتری اصلا مبادرت به خرید یا فروش یک ارز نکند یا اینکه معامله ای در جهت عکس معامله قبلی انجام دهد و در نتیجه یک پوزیشن خنثی تشکیل شود. برای مثال وقتی فردی 500.000دلار بخرد و بعد همان 500.000دلار را بفروشد ، دارای پوزیشن خنثی خواهد شد.