• بایگانی ها

Stake

در اقتصاد : الف: سهام یا منافعی در یک شرکت بزرگ، بخصوص سهام مالی

ب: منافع یا درگیری شخصی: سهم وی در آینده فرزندانش

Standard

اصطلاحی که در مورد مبالغ سررسیدهای عادی مشخص برای معامله بکار میرود. مقادیر متعارف و تاریخهای سررسید از پیش تعیین شده در معاملات

Standard Deviation انحراف استاندارد انحراف معیار

مقایس تغییر پذیری یا پراكندگی مقدار اقلام در یك جامعه. در یك توزیع نرمال ،3/68 درصد تمام مقادیر اقلام در محدوده انحرلف استاندارد ، 4/95 درصد در محدوده 2 انحراف استاندارد و 7/99 درصد در محدوده 3 انحراف استاندارد از میانگین جامعه قرار می گیرد.

Stop out

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

در صورتی که صاحب حساب به اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یا Call Margin Warning توجه نکند و نرخ محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و موجودی خالص نزدیک به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک بعضی پوزیشنهای (معاملات) را بسته به نوع و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه پیدا کند کلیه معاملات به صورت خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند.

Straddle, استرادل

در صورتی که صاحب حساب به اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یا Call Margin Warning توجه نکند و نرخ محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و موجودی خالص نزدیک به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک بعضی پوزیشنهای (معاملات) را بسته به نوع و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه پیدا کند کلیه معاملات به صورت خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند.