تهیه کردن سرمایه، تامین مالی کردن – فراهم آوردن وجوه از راه فروش سهام یا نشر اوراق بهادار، دریافت وام و گرفتن اعتبار