عوامل بنیادی ، فاندانتال ها :  فاکتورهایی که به عنوان عوامل اصلی تعیین و شکل گیری ارزش نسبی ارزها پذیرفته شده اند. این عوامل عبارتند از تورم، نرخ رشد، تراز تجاری، کسر بودجه دولت و نرخ های بهره