گروه ده – هفت کشور عمده صنعتی جهان آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلیس، کانادا و ایتالیا به اضافه هلند، سوئد  و بلژیک که ر اساس برنامه سالانه ای تشکیل جلسه می دهند تا در مورد مسایل مالی بین المللی با یکدیگر مشورت ، مباحثه و همکاری نمایند. سوئیس نیز گاهی در این جلسات شرکت می کند.