گروه پنج – متشکل از پنج کشور صنعتی دنیا :  آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان