گروه هفت – متشکل از هفت کشور عمده صنعتی جهان   آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلیس، کانادا و ایتالیا