سود ناخالص ، سود حاصله قبل از کسر مالیات یا کمیسیون