هج : باز کردن معامله دوم برای پوشش ضرر معامله اول ، الف – معامله پوشش ریسک نوسانات قیمت. کالایی که به طور سلف خریداری می شود احتمال دارددر آینده نوسان قیمت پیدا کند. قرارداد هجینگ می تواند از ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری کند و در واقع خرید یا فروش معامله گر را بیمه نماید ب – معامله ای برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از نوسانات قیمت در بازار

Hedging

Related entries