نوعی معامله که هدف از انجام آن کسب سود دربازار سرمایه نیست بلکه هدف صرفا به حداقل رساندن ضررهای احتمالی ناشی از نوسات قیمت است.

Hedging

Related entries