تورم حاد -دورانی از تورم شدید که در آن پول یک کشور تقریبا بی ارزش می شود