موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود.

مبلغ تضامنی که توسط شرکت خواسته میشود برای نگهداری پوزیشنهای باز. برای هر ابزار با اعتباری که داده میشود و با حجم پوزیشنی که باز میشود مشخص میشود.

Margin

Related entries