جامعه ای كه حسابرسان ، نمونه را از بین اقلام آن انتخاب می كنند. تفاوت بین وجود عینی جامعه و جامعه واقعی در این است كه اقلامی می تواند در جامعه واقعی وجود داشته باشد كه در جامعه عینی نباشد. برای مثال ، حسابرسان نمونه خود می تواند در جامعه واقعی وجود داشته باشد كه در جامعه عینی نباشد. برای مثال ، حسابرسان نمونه خود را از صورت ریز حسابهای درافتنی انتخاب می كنند در حالی كه در این صورت ریز ممكن است تمام حسابهای در یافتنی را واقعا شامل باشد یا نباشد.