یك اصل حقوقی كه از رای یك دادگاه عرف به وجود آید و سپس به عنوان استانداردی برای تصمیم گیری در دعاوی مشابه آتی بكار رود.