موسسه حسابرسی كه قبلا حسابرس صاحبكار بوده اما از این كار استعفا داده یا صاحبكار به او اطلاع داده است كه دیگر از خدمات او استفاده نخواهد كرد.