بخشی از آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریكا كه مسئولیت حرفه را در قبال جامعه ، صاحبكاران و همكاران حرفه بیان می دارد و چارچوبی برای حكمها تامین می كند.