معامله ای كه یك طرف معامله بتواند مدیریت یا سیاستهای عملیاتی طرف دیگر را به حدی تحت نفوذ قرار دهد كه طرف دیگر نتواند منافع خود را به طور كامل اعمال كند.

Related entries