حد بالایی قیمت در یک سیکل نوسان قیمت؛ سطحی از قیمت که انتظار میرود در آن نقطه، قیمت سقوط کند. سطحی از یک قیمت که فشار فروش بر بازار غلبه کرده و پس از آن نرخها کاهش میابد. معمولا Resistance نشان دهنده خرید یا فروش زیاد است.