شمع های دم بریده. برخی از شمع ها فاقد سایه تحتانی می باشند. بدین معنی که پایین ترین قیمت مساوی با قیمت پایانی یکسان بوده است.

the shaven bottom دم بریده

the shaven bottom دم بریده

Related entries