برخی از شمع ها فاقد سایه فوقانی می باشند. بدین معنی که بالاترین قیمت مساوی با قیمت شروع بوده است. این نوع شمع ها به نام شمع سر تراشیده  معروف هستند

the shaven head سر تراشیده

the shaven head سر تراشیده

Related entries