شمع های کوتاه. روزهایی که اختلاف بین قیمت پایانی و آغازین کم باشد ” روزهای کوچک یا کوتاه”  و شمع ها دارای چندین بدنه کوتاهی را ” شمع های کوتاه” می نامند. در مقابل این شمع ها شمع های بلند Long Candles  وجود دارد. توجه شود که این سیستم نامگذاری بر اساس طول بدنه انجام شده و به قیمت بالایی و پایینی یعنی سایه ها کاری ندارد.

شمع های کوتاه Short Candles

شمع های کوتاه Short Candles

Related entries