این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

فرد یا موسسه ای با مهارت یا دانش خاص در زمینه ای غیر از حسابداری و حسابرسی ؛ مانند كارشناس بیمه عمر.