سطح حمایت. قیمتی که در آن یک ارز یا بازار ارز فشار خرید بسیار زیادی را متحمل می شود سطح قیمتی که انتظار می رود در آن نقطه قیمت صعود کند و خرید شروع شود

حد پایین سیکل نوسان قیمت ؛ قیمتی پایین تر از نرخ بازار که بازار حداقل یک بار به آن رسیده است. برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به حمایت و مقاومت Support & Resistance

 

Support levels

Support levels

Related entries