• بایگانی ها

engulfing patterns نمودارهای شمعی

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 engulfing patterns نمودارهای شمعی engulfing patterns نمودارهای شمعیengulfing patterns نمودارهای شمعی

Expanded Flat الگوی مسطح گسترده

expanded flat الگوی مسطح گسترده

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 الگوی مسطح گسترده یا بی قاعده ( نامنظم ) Irregular Flat: یکی از اختصاصی ترین انواع مسطح از مجموعه الگوهای اصلاحی corrective  می باشد که موج B  در آن گسترده و از اتهای موج پیشرو…ادامه مطلب