• بایگانی ها

سود نقدی

از آنجا که شرکت ها همه سود خود را که در پایان سال مالی بدست می آورند،بین سهامداران توزیع نمی کنند وبخشی از آن را برای اجرای برنامه های توسعه ای شرکت،نگه می دارند.میزان سودی که به ازای هر سهم،بین سهامداران توزیع می شود،سود تقسیمی هر سهم یا DPS گوییم.به عنوان مثال اگر شرکت به ازای هر سهم 300 تومان از 500 تومان سود ا توزیع کند بنابراین سود نقدی شرکت 300 تومان خواهد بود.

سود هر سهـم (EPS)

اگر کل سودی را که شرکت در پایان سال مالی خود، بدست می آورد، بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت تقسیم کنیم، عدد حاصل بیانگر سود هر سهم است. برای مثال، اگر براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و زیان، کل سود خالص شرکت در پایان سال مالی 500 میلیون تومان و تعداد سهام شرکت هم یک میلیون سهم باشد، سود هر سهم 500 تومان خواهد بود:
500=1000000 ÷ 500000000