• بایگانی ها

Ichimoku

ابرهای ایچیموکو. این ابر ها سطوح حمایت و مقاومت و هم چنین روند قیمت را تعیین می نماید. هنگامی که ردیف شمعها از مرز بالای

ابرهای ایچیموکو. این ابر ها سطوح حمایت و مقاومت و هم چنین روند قیمت را تعیین می نماید. هنگامی که ردیف شمعها از مرز بالای ابرها بگذرد سطح مقاومت شکسته شده و این خود نشانه روند مثبت و موفقیت خریداران است و می باید با آنان همگام گردید. هنگامیکه ردیف شمع ها در مرز پایین ابر ها رخنه کرده و از سطح حمایت بگذرد نشانه روند منفی و موفقیت فروشندگان است و می بایست با آنان قدم برداشت.

IMM(International monetary market

بازار بین المللی پول که بخشی از ” بورس بازرگانی شیکاگو ” بوده و تعدادی ارز قراردادهای مالی آینده را دچار ناپایداری هستند، در یورس میپذیرد. مقیاسی است برای دامنه محتمل قیمت قراردادهای آینده ارز پایه بر مبنای پاداش های قراردادهای اختیاری معامله شده.

Initial margin

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حداقل سپرده اولیه معامله گر نزد کارگزار جهت معامله دریک بازار تجاری؛ اعتبار لازم برای یک موسسه ارزی جهت شروع خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز؛ سپرده احتیاطی مورد نیایز برای ورود به یک وضعیت معاملاتی است که برای ضمانت اجرایی میبایست موجود باشد.

Initial margin

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حداقل سپرده اولیه معامله گر نزد کارگزار جهت معامله دریک بازار تجاری؛ اعتبار لازم برای یک موسسه ارزی جهت شروع خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز؛ سپرده احتیاطی مورد نیاز برای ورود به یک وضعیت معاملاتی است که برای ضمانت اجرایی میایست موجود باشد.

Interest Arbitragege

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

ارزی را با ارزی دیگر تعویض کردن از طریق خرید نقد و فروش آینده و اقدام به سرمایه گذاری به منظور کسب منافع بیشتر. خرید و فروش همزمان بهره ای میتواند داخلی باشد، یعنی از ارزی به پول داخلی یک کشور، یا خارجی باشد، یعنی از پول یک کشور به ارزی دیگر. یعنی مواقع با نفروختن مبلغ بهره آینده (وعده دار) می توان نتایج بهتری کسب کرد که در این صورت ، برخی آن را دیگر “خرید و فروش همزمان” کامل تلقی نمیکنند، زیرا در صورتی که نرخ ارز بر ضد کسی که چنین میکند ، تغییر کند ، سود معامله ممکن است به ضرر منجر شود.