• بایگانی ها

Limited Convertibility, قابلیت تسعیر محدود

قابلیت تسعیر یعنی آزادی خرید و فروش ارز در کشورها . قابلیت تسعیر محدود به زمانی اطلاق میشود که افراد مقیم یک کشور از خرید ارزهای دیگر ممنوع باشند ولی افراد غیر مقیم نتوانند آزادانه ارز آن کشور را خرید و فروش نمایند و مؤسسات سرمایه گذاری خارجی نیز ازادی خرید و فروش سهام را در بازار بورس آن کشور داشته باشند.

Linear Charts نمودار خطی

Linear Charts نمودار خطی

نمودار خطی ابتدایی ترین نوع از انواع نمودارها است چون فقط قیمت های نهایی در یک دوره زمانی خاص را نشان می دهد. یک خط با متصل کردن نقاط مربوط به قیمت نهایی در بازه زمانی مربوطه، رسم می شود.