بازاری که مرکزیت و مکان مشخصی ندارد؛ معاملات در بازارهای مالی از جهت محل انجام به دو دسته تقسیم میشوند: داخل بورس و خارخ از بورس . معالات خارج از بورس یا OTC به سبب کمتر بودن شرایط نظارتی دارای خصوصیات منعطف تر و ریسک بیشتر هستند، ضمن اینکه معاملات توسط طرفین درخارج از سالن تبادلات ارزی مثلا از طریق تلفن و یا شبکه الکترونیکی انجام میپذیرد. فارکس بازاری OTC است.