یك دعوای برجسته كه در آن دیوان عالی آمریكا رای داد كه طبق قانون بورس اوراق بهادار 1934 ، حسابرسان را نمی توان به دلیل سهل انگاری مسئول شناخت.