• بایگانی ها

Securities Act of 1933 قانون اوراق بهادار 1933

یك قانون فدرال در مورد تقاضای پذیرش اوراق بهاداری كه برای فروش به عموم عرضه می شود. این قانون ، حسابرسان را به ” دقت عمل و جدیت ” ملزم می كند ، و برای موارد ارائه نادرست اطلاعات ، هم جرایم جزایی مقرر می دارد.

Securities Exchange Act of 1934 قانون بورس اوراق بهادار 1934

یك قانون فدرال كه مقرر می دارد شركتهای بزرگ ، صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه خود را به كمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه كنند. این قانون مقرر می دارد كه حسابرسان كار خود را با حسن نیت انجام دهند ، و برای موارد ارائه نادرست اطلاعات ، هم جرایم مدنی و هم جرایم جزایی پیش بینی كرده است.

short candles شمع های کوتاه

شمع های کوتاه Short Candles

در مقابل این شمع ها شمع های بلند Long Candles وجود دارد. توجه شود که این سیستم نامگذاری بر اساس طول بدنه انجام شده و به قیمت بالایی و پایینی یعنی سایه ها کاری ندارد.

Speculation, گمانه زنی

پیش بینی بازار؛ سوداگری؛ بورس بازی معامله گران بازار معمولا براساس پیش بینی هایی که از وضعیت بازار دارند اقدام به انجام معامله میکنند. منشا این پیش بینی ها میتواند اخبار و شاخص های اقتصادی ، نظرات تحلیل گران یا مسئولان اقتصادی و سیاسی و غیره میباشد.