• بایگانی ها

Takeover

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

بدست آوردن مالکیت یک شرکت یا دردست گرفتن کنترل و اداره آن از طریق خرید 51 درصد سهام رأی دار آن پیشنهاد علنی خرید – وقتس شرکتی بخواهد با خرید 51 درصد از سهام رأی دار یک شرکت دیگر ، که معمولا شرکت کوچکتری است، کنترل شرکت را در دست بگیرد.

Tankan Survey

شاخص وضعیت کلی بخش صنعت ژاپن یا تحقیق تانکان بالاترین تحقیق تجاری ژاپن می باشد که به صورت سه ماهه و توسط بانک ژاپن منتشر می شود و شامل پرسشهایی برای شرکت های تولیدی و غیر تولیدی می باشد.

The Shaven Head شمع های سر بریده

the shaven head سر تراشیده

برخی از شمع ها فاقد سایه فوقانی می باشند. بدین معنی که بالاترین قیمت مساوی با قیمت شروع بوده است. این نوع شمع ها به نام شمع سر تراشیده معروف هستند