ته پایان ها ، نوعی از میله های قیمتی هستند که در آنها نقطه پایانی در نقطه حداقل یا حداکثر قرار دارد و به عبارتی در آن جهت فاقد سایه می باشد. اگر با برخورد قیمت به نواحی حمایت یا مقاومت چنین میله هایی تشکیل گردد بایستی بسیار مراقب بود چرا که آنها اولین علامت شکست محسوب می شوند اما شکست واقعی زمانی رخ می دهد که یک میله یا شمع به صورت کامل در خارج آن تشکیل گردد. یعنی اینکه اگر نقطه آغازین و پایانی کندل بعدی در خارج از ناحیه مورد نظر تشکیل گردد شکست تایید می شود. لیکن اگر پس از تشکیل یک ته پایان ، میله مبعدی کاملا در ماورای ناحیه مربوطه قرار نگیرد از نظر علم تکنیکال در آن ناحیه شکست رخ نداده است و ممکن است هر لحظه قیمت باز گردد.

p407

Related entries