شاخص وضعیت کلی بخش صنعت ژاپن یا تحقیق تانکان بالاترین تحقیق تجاری ژاپن می باشد که به صورت سه ماهه و توسط بانک ژاپن منتشر می شود و شامل پرسشهایی برای شرکت های تولیدی و غیر تولیدی می باشد. این شاخص از دو بخش عمده تشکیل می شود که عبارتند از :

  • تحقیق استنباطی که در مورد تجارت گذشته، حال و سه ماهه های بعدی پرسش می کند که بر روی متغیر های ماکرو اقتصادی، شرایط اقتصادی، سطح دارایی ” موجودی” سطح ظرفیت مصرف و سطح اظتغال اثر می گذارد
  • نظریات مدیریت فعلی می باشد که شرکت ها با آن روبرو هستند، اصلی ترین شاخص است که در شرایط اقتصادی رواج می یابد و از کم کردن شاخص های منفی از شاخص های مثبت به دست می آید.

Related entries