این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

شاخص وضعیت کلی بخش صنعت ژاپن یا تحقیق تانکان بالاترین تحقیق تجاری ژاپن می باشد که به صورت سه ماهه و توسط بانک ژاپن منتشر می شود و شامل پرسشهایی برای شرکت های تولیدی و غیر تولیدی می باشد. این شاخص از دو بخش عمده تشکیل می شود که عبارتند از :

  • تحقیق استنباطی که در مورد تجارت گذشته، حال و سه ماهه های بعدی پرسش می کند که بر روی متغیر های ماکرو اقتصادی، شرایط اقتصادی، سطح دارایی ” موجودی” سطح ظرفیت مصرف و سطح اظتغال اثر می گذارد
  • نظریات مدیریت فعلی می باشد که شرکت ها با آن روبرو هستند، اصلی ترین شاخص است که در شرایط اقتصادی رواج می یابد و از کم کردن شاخص های منفی از شاخص های مثبت به دست می آید.

Related entries