شكلی از گزارش حسابرسی برای مواردی كه دامنه رسیدگی ، كافی است و حسابرسان معتقدند صورتهای مالی ، وضعیت مالی و نتایج عملیات را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.