سود یا زیان یک معامله. پوزیشنهای باز یک معامله گر. بر حسب نرخ های جاری بازار. این سود و زیان را کارگزار تعیین میکند. زمانی که پوزیشنها بسته میشوند سود یا زیان تحقق نیافته تبدیل به سود یا زیان واقعی و تحقق یافته میشود.