حساب وسترو :  حسابی که بانک یک کشور برای یک بانک خارجی باز می کند. وسترو واژه لاتین به معنای ” مال شما” است. از نظر بانک خارجی این حساب یک حساب نوسترو است. نوسترو واژه لاتین به معنای ” مال ما” است.

Related entries